Privacy

Privacyverklaring Profielfotografie.nl

Han Furnee Fotografie, gevestigd aan weidestraat 47, 1097XH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Han Furnee Fotografie
www.profielfotografie.nl
weidestraat 47
1097XH Amsterdam +31621848848

Profielfotografie.nl en profielfoto.nl zijn handelsnamen van Han Furnée Fotografie

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Han Furnee Fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 januari 2024.

Han Furnee Fotografie is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Han Furnee Fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan hanfurnee@gmail.com .

Persoonsgegevens die Han Furnee Fotografie verwerkt

Han Furnee Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.profielfotografie.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Foto’s door mij gemaakt in de studio of op lokatie
– Internetbrowser en apparaat type
– Voor- en/of achternaam
– E-mailadres
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
De websites www.profielfotografie.nl en/of www.profielfoto.nl en/of de dienst Han Furnée fotografie hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via hanfurnee@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

Han Furnee Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb in de studio of op locatie (gerechtvaardigd belang)
– Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Jouw betaling af te kunnen handelen
– Goederen en/of diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Han Furnee Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Han Furnee Fotografie) tussen zit.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Han Furnee Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Han Furnee Fotografie verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Han Furnee Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Voor het boeken van de afspraken maken we gebruik van de diensten van Calendly.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Han Furnee Fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Han Furnee Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hanfurnee@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Han Furnee Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Han Furnee Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via hanfurnee@gmail.com.

Privacy statement Profielfotografie.nl

This privacy statement (because of the GDPR) applies to the services of Han Furnee Fotografie. By using this website you agree to accept the privacy policy. This page was last modified on January 4, 2024.

Han Furnee Fotografie is aware that you trust me and see it as her responsibility to protect privacy. Han Furnee Fotografie respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

On this page you will find out what data is collected, what this data uses and how it improves your user experience when you use my website. If you have any questions or comments, please send an email to hanfurnee@gmail.com

Personal data that processes Han Furnee Fotografie

Han Furnee Fotografie processes your personal data that you provide yourself orally, by telephone, by e-mail or via the contact form on www.profielfotografie.nl, because you want to use my services. Below is an overview of the personal data that I process (if applicable for the purpose):

– IP address
– Location data
– Information about your activities on the website
– Photos taken in the studio or on location
– Internet browser and device type
– First and / or last name
– E-mail address
– Address data
– Phone number
– Bank account number

Special and / or sensitive personal data

The websites www.profielfotografie.nl and / or www.profielfoto.nl and / or the Han Furnee Fotografie service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years of age. Unless they have permission from parents or guardians. However, I can not check whether a visitor is older than 16 and therefore I advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that personal details have been collected about a minor without this consent, please contact me via hanfurnee@gmail.com and I will delete this informationrch

For what purpose and on what basis are the personal data processed

Han Furnee Fotografie processes your personal data for the following purposes:
– Showing photos that I made during the event (legitimate interest)
– Analyzing your behavior on the website for improvement, and tailoring the range of products and services to your preferences
– To call you if this is necessary to be able to carry out our services
– Inform you about changes to our services
– To be able to process your payment
– Deliver goods and / or services to you

Automated decision-making
Han Furnee Fotografie does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, Han Furnee fotografie employee).

How long will the personal data be retained?

Han Furnee Fotografie does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. I use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Contact details: until you ask me to delete it or until I terminate my activities, with this in mind:
Personalia: 7 years (legal obligation)
Address: 7 years (legal obligation)
Contact details: 7 years (legal obligation)
Account on the website: until you cancel it

Sharing personal data with third parties

Han Furnee Fotografie does not sell your information and only provides it to third parties if this is necessary for the execution of our agreement or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data.

For booking appointments I make use of the services of  Calendly.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to data processing or to object to the processing of your personal data by Han Furnee Fotografie and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to hanfurnee@gmail.com.

To make sure that the request for access has been made by you, I ask you to send a copy of your proof of identity with the request. In the copy, make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number black. This is to protect your privacy. I respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

Han Furnee Fotografie also wants to point out that you have the possibility to file a complaint with the national supervisor. This can be done via the following link to the Authority for Personal Data.

How the personal data are protected
Han Furnee Fotografie takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. I only use complex passwords and for each website I use a separate password. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, you have questions or a comment about this privacy statement, please contact me at hanfurnee@gmail.com.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website soepel draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.